Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie:

Geologii
 • projekty prac geologicznych poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin
 • dokumentacje geologiczne złóż,
 • wnioski o udzielenie koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
 • projekty zagospodarowania złóż
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • plany ruchu,
 • projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
 • opinie określające warunki stateczności skarp i zboczy
 • wyceny wartości informacji geologicznej
 • ekspertyzy górniczo – geologiczne dla inwestycji projektowanych na terenach poeksploatacyjnych
 • wiercenia złożowe,
 • profilowanie i sondowania geofizyczne
 • obsługa geologiczna zakładów górniczych
Hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki
 • projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne
 • dokumentacje geotechniczne
 • nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych
 • ekspertyzy geotechniczne
 • wiercenia geologiczno – badawcze, hydrogeologiczne ( studnie, piezometry), geologiczno- inżynierskie
 • badania nośności gruntów ( VSS-300, ZFG 2000)
 • pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych ( belka Benkelmanna)
 • sondowania ( sonda CPTU, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH)
 • badania laboratoryjne gruntów
 • badania zanieczyszczenia gruntu
 • badania własności fizyko-chemicznych wód
 • operaty wodnoprawne
Geodezji i kartografii
 • obsługa miernicza zakładów górniczych
 • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • mapy cyfrowe i hybrydowe
 • modelowanie przestrzenne (3D)
 • wizualizacje